Club Escapade

Troostkneppchen, Gorge du Loup, Rochers du Labyrinthe,Perekopf (déviation), Grotte Hohllay, Amphithéâtre, Berdorf, canyon de Ruetsbechschlëff (déviation), falaises de Binzelschlëff et Priedegtstull (déviation), Forêt et Falaises de Schnellert, Mullerthal...